Noord-Zuid, het alternatief


Noord-Zuid Houthalen, het alternatief van de milieusector

Ons alternatief met ondertunnelde doortocht heeft 5 winnaars:
Snelle realisatie, mobiliteit, behoud open ruimte, behoud natuur, leefbaarheid
.

De omleiding heeft slechts 1 winnaar (mobilteit) en 4 verliezers (open ruimte + landbouwers, natuur, doorlooptijd en leefbaarheid).

De doortocht is een ideaal plan. Waarom wordt dat niet overwogen?

Natuurpunt
en de rest van de Limburgse natuur-, en milieusector heeft van bij het begin van de politieke omslag(1) steeds geargumenteerd dat de realisatie van de omleiding slechts kan mits Europa ermee akkoord gaat, aangezien er 3 Europees beschermde gebieden door worden doorsneden of geraakt. (Vallei van de Zwarte Beek, Mangelbeekvallei,  Laambeekvallei).
De Europese wetgeving is over aantasting van Natura 2000 gebieden zeer duidelijk. Dit kan enkel mits groot maatschappelijk belang én het ontbreken van een alternatief. Enkel indien aan beide voorwaarden is voldaan kan het, en dan nog mits voldoende compensatie van het verlies aan natuur. Wij vragen dat Vlaanderen Europa laat oordelen over de omleidingsplannen.

Waarom is de doortocht de beste oplossing?
De doortocht is duurzaam want neemt nauwelijks extra open ruimte in en past in een ruimer mobiliteitsbeleid. Ze interfereert immers niet met een mogelijke sneltram/ trein naar het Noorden.
Een snelle realisatie is mogelijk want er zijn geen ingewikkelde, lang lopende procedures nodig, noch Europese bemoeienis.
Door 2 tunnels wordt de leefbaarheid van de twee dorpskernen sterk verbeterd en wordt de heraanleg van de vierbaansweg niet afgewenteld op het lokale bestuur.
Door de verbreding van de weg tussen Helchteren en Hechtel verdwijnt de flessenhals die dit stuk vormt en zullen files snel verdwijnen.
Het is een goedkope oplossing, want er kan in fases worden gewerkt met de meest renderende maatregelen eerst.
Het vastgoed langs de tunnellocaties in de centra zal na aanleg enorm in waarde stijgen en nieuwe stadsontwikkeling stimuleren.
De dorpscentra blijven ook na realisatie bereikbaar wat lokale handel zal stimuleren.
Kortom: dit is een oplossing de 21ste eeuw waardig..
De omleiding lost een tijdelijk en oplosbaar probleem van hinder op door een eeuwigdurende schade. Door te proberen de Europese wetgeving te omzeilen ontstaat bovendien een groot risico op mislukking of minstens gigantisch tijdsverlies.
De Limburgers wensen vooral een snelle oplossing. Het alternatief van de natuursector biedt hiervoor de beste garanties.

Voorgeschiedenis

(1) Na lang getouwtrek liet de paarse regering in 2003 studies uitvoeren die een doortocht met tunnels vergeleek met een omleiding. De regering koos, op basis van deze studies, voor de realisatie van een doortocht voor de Noord-Zuid, met tunnels. Het is nl. de regering Peeters die in 2007 de realisatie via een doortocht stillegde en opteerde om met een ruimteverslindend alternatief in de vorm van een omleiding te komen.

De reden daarvoor was eenvoudig: de CD&V had in 2006 de verkiezingen verloren onder meer door de deelname van een lokale partij die ijverde tegen de doortocht. Het voornaamste argument van deze actiegroep was dat de realisatie van de doortocht gedurende 10 jaar onaanvaardbare hinder zou veroorzaken voor de middenstand en bewoners langs deN74.

Met andere woorden deze actiegroep ging er vanuit dat we in Vlaanderen geen bekwame ingenieurs en beleidsvoerders hebben om tijdelijke hinder tijdens bouwwerken te beperken tot aanvaardbare proporties.

In plaats van met deze bekommerde inwoners in dialoog te gaan en te komen tot een haalbaar compromis koos de regering Peeters ervoor om het dossier stil te leggen en te kiezen voor een achterhaalde oplossing nl: een nieuwe weg door maagdelijk open ruimte gebied. Daarbij werden de reeds gedane studies die duidelijk aangaven dat een omleiding ernstige natuurschade aan Europees belangrijke natuurgebieden zou aanbrengen, compleet genegeerd.


Noord-Zuid omleiding