Essers mag niet uitbreiden van de Raad van State

Persbericht Natuurpunt - Actiecomite Zonhoverheide - Bond Beter Leefmilieu - BOS+    

De Raad van State heefthet GRUP, en daarmee ook de uitbreidingsplannen van de transportfirma Essers inGenk, vernietigd. De Vlaamse overheid ging in de fout door de Europesenatuurwetgeving niet na te leven, stelt de Raad. “Een overwinning voor de natuur,”klinkt het bij Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, BOS+ en het actiecomitéZonhoverheide. “Nu kan er op zoek gegaan worden naar een nieuwe site voor detransportfirma, die wel rechtszekerheid biedt.”


Hopelijk trekt deVlaamse overheid uit dit dossier ook lessen voor de toekomst. Ook andereLimburgse dossiers riskeren immers hetzelfde lot: de LimburgseNoord-Zuidverbinding en een aantal controversiële uitbreidingen langsheen hetAlbertkanaal.

Europese natuurwetgevingniet nageleefd

De Raad stelt vast dat de Vlaamse regering de Europesenatuurwetgeving met de voeten heeft getreden bij de opmaak van het ruimtelijkuitvoeringsplan (GRUP). Europees beschermd leefgebied kan enkel op de schop alsde Vlaamse regering de Europese uitzonderingsprocedure volgt en eerst toelatingvraagt aan Europa. De uitzondering kan enkel worden verkregen als er geenalternatieven zijn en er sprake is van een groot openbaar belang.

Daarnaast bevestigt de Raad dat de effecten op de natuur nietgrondig in rekening zijn gebracht. Zo is het natuurverlies van de eersteuitbreiding van Essers nooit berekend in combinatie met het biotoopverlies vanhet nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan. De raad wijst er ook op dat hetniet-naleven van eerdere afspraken geen argument had mogen zijn om het stuknatuur vogelvrij te verklaren.

Waarom was dit zo’nhalszaak?

Het Essersbos is een dominosteen die niet mocht vallen. Als hetop papier goed beschermde Essersbos zou verdwijnen, dan was geen enkel stuknatuur in Vlaanderen nog veilig.

Bovendien zijn er heel wat alternatieven voorhanden (onderandere op de Ford-site) om de uitbreiding te realiseren, zonder dat daarvooreen stuk waardevolle natuur moet verdwijnen. De milieubeweging heeft van bijhet begin gewaarschuwd dat dit GRUP op juridisch drijfzand gebouwd was, en meenagedacht over een plan B voor de transportfirma.

De milieuverenigingen hebben er goede hoop op dat er na dezebeslissing snel een oplossing gevonden wordt om natuur en economie samenvooruit te laten gaan in de streek.

Hopelijk trekt de Vlaamse regering uit dit dossier ook lessenvoor de toekomst. Ook andere Limburgse dossiers riskeren immers hetzelfde lot:de Limburgse Noord-Zuidverbinding en een aantal controversiële uitbreidingenlangsheen het Albertkanaal.

Gered dankzij crowdfunding

De milieubeweging organiseerde een fondsenwervingsactie om dejuridische procedure te bekostigen. Die actie bracht ruim 61.000 euro op van1.356 burgers. Het toont dat veel mensen bezorgd zijn om de bescherming vannatuur in Vlaanderen, die hier op de helling geplaatst werd. Het is hoopgevendom te zien hoe die oprechte bezorgdheid tot een redding geleid heeft.

Lees meer over het dossier:

https://www.natuurpunt.be/essers

                                                                                   
Kaart boomadoptie


kaart bedreigde natuur