Essers mag uitbreiden van Vlaamse Regering

Persbericht Natuurpunt - Actiecomite Zonhoverheide - Bond Beter Leefmilieu - BOS+

       Natuurverenigingen organiseren crowdfunding om Essersbos te redden
  
          BRUSSEL, 14 juni 2016 - Natuurpunt, het actiecomité Zonhoverheide, BBL en BOS+
 
      Trekken samen naar de Raad van State om de omstreden beslissing van de Vlaamsregering over
   het Essersbos in Genk aan te vechten. De initiatiefnemers zijn gestart met een
                  crowdfundingactie om dat te kunnen bekostigen. Het Essersdossier is een dominosteen.
        Als die valt, dan komt het natuurbeleid op losse schroeven te staan”, klinkt het. Ook heel wat bekende Vlamingen steunen de actie.Het terrein waarop Essers een nieuwe hal wil bouwen, geniet een strikte Europesebescherming. Het behoort tot het Natura 2000-netwerk, een selectie van de meest waardevollenatuur van Europa. En dankzij die bescherming kan het alleen maar wijken wanneer het échtniet anders kan. De voorwaarden en de procedures daarvoor zijn glashelder: het moet gaan omeen dwingend openbaar belang waarbij geen enkel ander alternatief denkbaar is. In dit dossierzijn die voorwaardes genegeerd.“Voor het Essersdossier werd duidelijk een regeling à la tête du client uitgewerkt”, zegt Bert DeSomviele, directeur van BOS+. “In de regio is ruim 1000 hectare aan ongebruikt bedrijfsterreinbeschikbaar. Het onderzoek naar die alternatieve locaties werd door Essers zelf georganiseerdals een verplicht nummertje. Elke besproken locatie werd van tafel geveegd in enkeletekstregels. Opmerkelijk: sommige sites werden niet verder onderzocht omdat ze ‘te goed’scoorden.““Bovendien werden eerder gemaakte afspraken met de voeten getreden”, stelt KristienKempeneers van het actiecomite Zonhoverheide. Bij een eerdere uitbreiding van Essers in hetEuropees beschermde gebied in 2009 werden strikte voorwaarden opgelegd: de natuur in hetresterende bos moest opgewaardeerd worden én Essers en de betrokken overheden Stad Genken Vlaamse overheid, verbonden zich ertoe om na deze uitbreiding niet verder te snijden in het bosgebied. Eerst heeft de transportgigant nagelaten om de natuurwaarde te verhogen en vervolgens vraagt Essers tegen alle afspraken in ook een nieuwe uitbreiding aan.


“Het toppunt is dat het niet-naleven van devoorwaarde natuur te herstellen nu als argumentgebruikt wordt om het gebied te laten wijken. Deovertreder wordt beloond“, zegt Jos Ramaekers,coordinator van Natuurpunt Limburg. “Om deeerdere negatieve adviezen van haar eigenadministraties van de kaart te vegen, heeft deVlaamse regering zelfs een ‘externe expert’ingehuurd om de ecologische waarde van hetgebied te minimaliseren.”

                                                                                   Het 12 hectare grote terrein kan niet zomaar elders gecompenseerd worden. Niet enkel omwillevan de bomen en heide op het terrein, ook omdat het gebied een natuurlijke kom vormt diewater opvangt, zuivert en aanvoert naar de hele regio. Als het bos verdwijnt onder het beton, isdie levensader voorgoed verloren.                                                                                                       


De initiatiefnemers benadrukken dat ze voorstander zijn van nieuwe jobs in de regio. Maar in hetgeval van het Essersdossier worden de beloofde jobs misbruikt als drukkingsmiddel om deoplossing op te dringen die voor het transportbedrijf het goedkoopst is. Met ruim 1000 hectareonbenutte bedrijventerreinen zijn er veel alternatieven voor de bouw van een nieuwe hal en decreatie van nieuwe jobs zonder dat daarvoor een stuk waardevol natuurgebied op de schopmoet.

“Als het op papier goed beschermde Essersbos verdwijnt, dan is geen enkel stuk natuur inVlaanderen nog veilig en komt het volledige natuurbeleid op losse schroeven te staan. Endaarom trekken we naar de Raad van State”, zegt Erik Grietens van Bond Beter Leefmilieu.

De initiatiefnemers voelen een brede maatschappelijke steun voor hun actie. Verschillendebekende Vlamingen gaven hun stem aan de actie: Francesca Vanthielen, An Olaerts, StijnMeuris, Wouter Deprez, Nic Balthazar, Gert Bettens, Tom Kestens en Erhan Demirci.

“Het Essersdossier is typerend voor het onfrisse natuur- en milieubeleid van de huidige Vlaamseregering”, zegt Grietens. “Het megashoppingcentrum Uplace, de Limburgse Noordzuidverbinding,de boskappen van Essers: telkens moet het maatschappelijk belang wijken voorwinst op korte termijn, telkens delft de natuur, de open ruimte, onze gezondheid, het onderspit.De maat is vol voor veel burgers.

“Wie de zaak bij de Raad van State wil steunen kan een stuk natuur adopteren door overschrijvingop BE04 4500 4915 7131 of via de websitehttp://www.actiegroep-zonhoverheide.com/actiecomite


Contact:Hendrik Moeremans, persverantwoordelijke Natuurpunt, 0490-65 79 96Jos Ramaekers, +32 477 47 69 63 - Natuurpunt LimburgErik Grietens, +32 474 40 63 94 - Bond Beter Leefmilieu,Bert de Somviele, +32 474 27 40 94 - BOS+

Daarom hebben wij samen met anderen een natuurbeschermingsactie uitgewerkt. Wil jij weten wie de 10 meters en peters zijn of Wil jij ons helpen,  adopteer dan ook een stukje natuur

De natuuradoptie gebeurt online via deze link


Meer informatie over het dossier vind je hier...

Klik hier voor laatste persbericht van 09-03-2016
Kaart boomadoptie


kaart bedreigde natuur